EU-kommissionen gör utspel om tjänster av socialt intresse

Efter behandlingen av tjänstedirektivet i EU-parlamentet har EU-kommissionen i ett meddelande den 26 april 2006 lanserat ytterligare ett förvirrande begrepp, nämligen "tjänster av socialt allmänt intresse".

Sedan tidigare använder sig kommissionen också av termerna tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

I meddelandet skriver kommissionen att den respekterar att EU-rätten ger medlemsländer själva rätten att definiera vad som är allmän tjänst, men samtidigt att medlemsstarterna måste uppfylla EU-rättens krav på icke-diskriminering, reglerna för den inre marknaden och den fria konkurrensen.

Kommissionen skriver att alla medlemsländer har tagit sig an uppgiften att modernisera den sociala servicesektorn bl.a. i de riktlinjer som EU:s regeringschefer bestämmer sig för på EU-toppmötena. Europafacket har i ett uttalande välkomnat kommissionens förslag.

Kommission menar att även om organisationen av den sociala servicesektorn skiljer sig år väsentligt mellan medlemsstaterna, så kan vissa allmänna moderniseringsfaktorer läggas fast:

w decentralisering av social service till regional och lokal nivå.

w konkurrensutsättning av den allmänna sektors uppgifter till den privata sektorn, och de offentliga myndigheterna omvandlas till regleringsorgan som väktare av en reglerad konkurrens.

w gynnandet av offentligt-privata partnerskap och användandet av andra former av kompletterande finansiering till offentlig finansiering.

Vad kommissionen är ute efter är att försvaga statens roll som garanten för en likvärdig och rättvis social sektor samt intensifierade ansträngningar för konkurrensutsättning och ren privatisering av den sociala sektorn.

I Frankrike har meddelandet redan lett till att regeringen ordnat ett möte med de sociala aktörerna. Den 30 maj träffades representanter för EU-kommissionen, hälsoministeriet och de stora franska försäkringskassorna för att diskutera en privatisering av socialförsäkringssystemet.

I Sverige skriver Timbroideologen Johnny Munkhammar att välfärdssektorn måste öppnas upp för privat drift och finansiering: "Varför ska läkemedel tillverkas av privata företag i fri konkurrens men inte sjukvård? Och om vi förutsätts begripa att vi skall köpa hemförsäkringen om huset brinner ned, varför antas vi då inte själva begripa att vi bör köpa arbetslöshetsförsäkringen ifall vi förlorar arbetet? I dag står offentliga monopol i vägen för potentialen hos efterfrågade tjänster, som annars kunde utvecklas och leda till fler arbeten".

Framtiden förskräcker med en EU-rätt och en EU-domstol som steg för steg marginaliserar den offentliga sektorn och löser upp en samhällssolidaritet som vi tillkämpat oss i generationer i Sverige, och som är beroende av en likvärdig och rättvis försörjning av offentliga tjänster.

Den enda möjlighet som kan stoppa denna utveckling är att varje demokrat ställer krav på åternationalisering alternativt återkommunalisering av allmänna välfärdstjänster samt på sikt att Sverige lämnar EU.

Är det några av riksdagspartierna som aktivt förmår driva dessa grundläggande välfärdskrav?

Jan-Erik Gustafsson

Kritiska EU-fakta nr 101 November 2006

 

Tillbaka eller Startsidan