EU-kommissionen vill utöka Europols befogenheter

När det gäller det straffrättsliga och polisiära samarbetet blev EU-toppmötet i december något av en besvikelse för EU-kommissionen. Få länder visade sig vara redo att följa kommissionens och det finländska EU-ordförandeskapets maning att överge vetorätten vid beslutsfattande.

Bara några dagar efter toppmötet gjorde kommissionen en ny framstöt – nu för att få till stånd ”ett effektivare samarbete” inom ramen för EU:s polisbyrå Europol.

Europol, som inledde sin verksamhet den 1 juli 1999, är ett organ för behandling och analys av information som rör organiserad, gränsöverskridande brottslighet. Man har inga egna operativa befogenheter men kan bistå medlemsländerna när det gäller att utreda brottslig verksamhet som berör minst två medlemsländer. Europols högkvarter ligger i holländska Haag och finansieras med EU-medel.

Vad EU-kommissionen nu föreslår, är att en ny struktur ska ersätta den nu gällande Europolkonventionen från 1995. Därigenom ska polisbyrån, menar kommissionen, bli ”ett effektivare verktyg” för bekämpande av terrorism, organiserad brottslighet och ”alla former av allvarlig brottslighet”.

”Det har i dag blivit nödvändigt att anpassa Europols struktur och mandat till de nya utmaningar som terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Europol måste ges en modern rättslig struktur som snabbt kan svara mot nya behov”, sade Franco Frattini, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, när han den 20 december presenterade förslaget.

Nyckelformuleringen i kommissionens förslag är ”alla former av allvarlig brottslighet”.

Hittills har Europol haft mandat att hantera gränsöverskridande brottslighet som terrorism, människo- och narkotikahandel, förfalskning och databrott. Enligt förslaget ska man framgent också kunna bistå medlemsländerna när det gäller exempelvis stora evenemang som internationella fotbollsmatcher.

”Befogenheterna utvidgas till att omfatta allvarlig brottslighet som inte nödvändigtvis är organiserad. Det är en viktig utökning av mandatet”, säger Friso Roscam Abbing, talesman för EU-kommissionen.

Kommissionens målsättning är att göra Europol till en EU-myndighet, med ökade befogenheter vad gäller såväl förebyggande arbete som brottsbekämpning och ett ökat inflytande för EU-parlamentet.

Kommissionen vill också ge polisbyrån tillgång till ”nya verktyg” när det gäller datorbaserad information. Förslaget går nu närmast vidare till ministerrådet.

Även om Europolsamarbetet alltfort är mellanstatligt, finns här sannolikt åtminstone ett embryo till ett överstatligt polisväsende som kan föra tankarna till FBI, USA:s federala polis.

GÖSTA TORSTENSSON

Kritiska EU-fakta nr 102  Februari 2007

 

Tillbaka eller Startsidan