EU:s terrorkamp reser frågan om vilket samhälle vi vill ha

Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 deklarerade president George W Bush krig mot terrorismen. Han sa också att "de som inte är med oss är emot oss". I stället för att framställa kriget mot terrorism som västvärldens krig mot islam har Bushadministrationen presenterat kriget som "den civiliserade världens försvar för vår gemensamma säkerhet" och global "laglydighet". Kriget mot terror-ism är "ett krig för att rädda civ-ilisationen".

USA har sedan dess infört en mängd nya lagar för att bekämpa terrorismen. Dessutom har man startat krig – "i förebyggande syfte" – i Afghanistan och Irak. Fångläger har skapats på Kuba i Guantanamo och hem-liga fängelser ibland annat Europa. Folkrätten, mänskliga rättigheter och rättsstaten har satts på undantag.

Europeiska unionen har inte varit sen att följa efter. Den 21 september 2001 samlades Europeiska rådet till ett extra möte och antog en handlingsplan för förstärkt polisiärt och rättsligt samarbete vid terroristbekämpning. I denna artikel redovisas flera exempel.

Enligt FN-stadgan har ett land som blir anfallet rätt att försvara sig. Om det inte gäller självförsvar så är det FN som beslutar om våld kan användas.

När USA deklarerade krig mot terrorismen hävdades att det var deras rätt att försvara sig mot en yttre fiende. Nato var snabb med att uttrycka sin sympati för en utvidgning av självförsvarsrätten.

Den 12 september 2001 antogs en deklaration vilken innebar att ett terrorangrepp på något medlemsland skulle ses som angrepp på alla 19 Natoländer. Man förbehöll sig rätten att begå lämpliga motåtgärder inklusive väpnat våld. Paragraf 5 i Natostadgan om ömsesidig försvarsförpliktelse utnyttjades för första gången.

EU var först inte klar över hur man skulle se på den nya tolkningen av FN-stadgan.

I samband med diskussion i FN:s generalförsamling i oktober 2001 förklarade Sverige att USA hade rätt till självförsvar utan säkerhetsrådets hörande. Den 8 oktober – dagen efter angreppet på Afghanistan – uttal-ade EU sitt stöd för aktionen "som självförsvar enligt FN-stadgan."

Självförsvarsrätten har numera ändrats så att ett land eller en allians har rätt till självförsvar vid terrorattack. Men det våld som används måste stå i proportion till terrorattackens omfång.

Redan i augusti 2002 hade tusentals oskyldiga människor dödats i Afghanistan och då började USA:s motaktioner alltmer ifrågasätts utifrån principen om proportionalitet. Den nya självförsvarsrätten har utnyttjats av alltfler länder till exempel Turkiet, Ryssland, Israel, Indien.

USA har gått vidare och vill ha rätt till förebyggande självförsvar – "pre-emptive selfdefence".

Dessa nya tolkningar kan äventyra hela våldsförbudet och därmed grunden för FN. Det leder till internationell laglöshet. Därför är det viktigt att kräva andra metoder än militärt våld för att möta terrorism.

En av de första aktionerna efter 11 september var att ta fram en terroristlista. EU:s utrikesministrar klubbade i december 2001 den första listan, som därefter uppdaterats några gånger per år. Den innehåller 45 personer och 48 organisationer och företag.

Flera av personerna benämns som aktivister i baskiska ETA. Bland organisationerna märks palestinska al-Aqsamartyrernas brigader, Hamas, PKK, Farc och PFLP.

I juni 2002 antog EU en ramlag om bekämpande av terrorism. Där beskrivs terroristbrott som handlingar som syftar till att:

  • injaga allvarlig fruktan hos en befolkning
     

  • otillbörligen tvinga offentliga organ eller internationell organisation att utföra eller avstå från handling allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett land eller internationell organisation.

EU:s ramlag betecknar terroristgrupp som "en strukturerad grupp, inrättad för en viss tid bestående av mer än två personer som handlar i samförstånd för att begå terroristbrott". Det är ett brott

  • att leda en terroristgrupp
     

  • att delta i en terroristgrupps verksamhet inklusive att ge information eller ekonomiskt stöd.

I våras ändrades ramlagen så att även "offentliga uppmaningar till terrorism" blir brottsliga. Detsamma gäller "rekrytering och utbildning" för terrorism. Den nya lagen betyder att stora delar av samhällsdebatten kan hamna i ett gränsland där ingen vet vad som är brottsligt. Det är inte heller helt klart vem som är terrorist bortsett att EU gjort upp listor på terrorister och terrorgrupper. Dessa kritiseras också utifrån rättssäkerhet.

2003 antog EU en säkerhetsstrategi "Ett säkert Europa i en bättre värld" där terrorism anges som ett av de främsta hoten. "Den senaste vågen av terrorism har hela världen som operationsområde och är kopplad till hatisk religiös fanatism." Europa pekas ut som ett mål och en bas för denna terrorism. Samordnade åtgärder på europeisk nivå ses därför som nödvändiga.

Efter attentaten i Madrid i mars 2004 antog EU en deklaration om solidaritet mellan medlemsstaterna. Alla länder är skyldiga att mobilisera alla resurser, även militära, om en medlemsstat skulle attackeras av terrorister.

Denna solidaritetsklausul fanns med i förslaget till ny konstitution men antogs redan 2004. Den finns även i Lissabonfördraget. Denna deklaration kan utnyttjas i ett brett perspektiv och leda till rent militära angrepp i andra länder, som misstänks hysa terrorister.

Efter terrorattentaten i London 2005 antog EU en antiterrorstrategi som bygger på fyra principer: förebyggande, skydd, uppspårande och reaktion.

Sverige har också antagit en strategi mot terrorism (2008). Där pekas islamsk extremism ut som den nya typen av terrorism. Regeringen vill att alla medborgare ska engageras i kampen mot terrorism, vilket kan leda till ett angiverisamhälle. Biståndet ska användas i kampen mot terrorism.

På bland annat svenskt initiativ antog EU år 2006 en lag om trafikdata, det vill säga elektronisk kommunikation. Telebolagen är skyldiga att lagra uppgifter om vem som har ringt till vem de senaste två åren. Lagen gäller även email och internettrafik.

Riksdagen beslöt nyligen att ge Försvarets Radioanstalt (FRA) tillåtelse att kontrollera all elektronisk trafik som passerar landets gränser. Förutom att det inte går att enbart skilja ut epost från utlandet så är det en enorm kränkning av den personliga integriteten. Staten går in och läser enskilda brev. Det finns en mycket stark kritik mot denna övervakning – från höger till vänster.

Den 11 september blev startpunkten för kriget mot terrorism. USA, Nato och EU har sedan dess trappat upp sina aktioner.

Tanken med kriget mot terrorism är att skydda medborgarna och skapa trygga samhällen. Rädslan för terror har skapat ett betydligt mer slutet samhälle. Vissa påpekar att det är precis detta terroristerna vill uppnå. Man spelar terroristerna i händerna och effekten av deras aktioner blir mycket större än vad de själva skulle kunna åstadkomma. Det leder snarare till ökad terrorism.

Dessutom pekas oftast islamsk fundamentalism ut så att muslimer i allmänhet känner sig anklagade. Det leder till spänningar inom de västerländska samhällena och mellan stater.

Kriget mot terrorism är ett evigt krig som aldrig kommer att upphöra. De som tjänar mest på detta krig är vapenindustrin och säkerhetsföretagen.

Terrorism och kriget mot terrorism kan ses ur många perspektiv men ytterst handlar det om vår demokrati. Vilket samhälle vill vi ha?

INGELA MÅRTENSSON

 

Kritiska EU-fakta Nr 109 Juli 2008

Tillbaka eller Startsidan