nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Roger Cole, irländska Peace and Neutrality Alliance:

– Ár streachailtne is ea bhur streachailt!

– Det irländska folkets beslut att förkasta Lissabonfördraget var en historisk seger för demokratin och ett nederlag för imperialismen, säger Roger Cole, ordförande i den irländska fredsorganisationen Peace and Neutrality Alliance (PANA).

- PANA spelade en nyckelroll för att uppnå den segern, inte bara under de få månader debatten om fördraget pågick, utan också genom vår ihärdiga kampanj sedan vårt bildande 1996 emot den irländska politiska elitens beslut att förgöra irländsk självständighet, demokrati och neutralitet och integrera Irland med EU/USA/Natos militära struktur i syfte att försäkra Irlands fulla och aktiva deltagande i 2000-talets resurskrig.

PANA består av 34 olika grupper, till exempel vänsterpartiet Sinn Fein, Green Party, fackliga distriktsorganisationer såsom Dublin Council of Trade Unions samt sociala organisationer och solidaritetsorganisationer.

Irland har varit militärt alliansfritt ända sedan självständigheten 1949. Neutralitetspolitiken, som har ett starkt stöd i opinionen, var inte kopplad till öst/västkonflikten utan i första hand till Storbritannien och frågan om Nordirland.

PANA menar att neutraliteten inte har sitt ursprung i andra världskriget, utan är djupt rotad i det irländska folkets kamp för nationell självständighet alltsedan United Irishmen på 1790-talet försökte upprätta en enad, oberoende och suverän irländsk republik. De krossades hänsynslöst av den brittiska imperialismen. Över 30.000 frihetskämpar, eller ”terrorister” blev dödade. Kampen för irländska neutralitet och självständighet vidmakthölls under 1800-talet av Young Irelanders och Irish Republican Brotherhood som i början på 1900-talet ledde till bildandet av Volunteers och Påskupproret 1916. Därefter upprättades organisationer som Sinn Féin och Irish Republican Army, IRA och ett självständigt parlamentet, Dáil Éireann, sammanträdde för första gången den 21 januari 1919.

I december 2004 arrangerade PANA en stor konferens i ett försök att förena alla progressiva krafter för att bekämpa den föreslagna EU-konstitutionen med utgångspunkt i frågor som demokrati, nyliberalism och militarisering. Konferensen ledde till bildandet av The Campaign Against the EU Constitution, i vilken PANA var verksam under kampanjen mot Lissabonfördraget tillsammans med bland annat Sinn Fein och den EU-kritiska folkrörelsen Peoples Movement.

- Denna brett baserade paraplyorganisation spelade en nyckelroll under den framgångsrika folkomröstningskampanjen, säg-er Roger Cole, som själv är medlem i socialdemokratiska Labour Party.

Inför den nya folkomröstningen om Lissabonfördraget kommer PANA att agera för att på olika sätt påverka den irländska regeringen.

– Vi har konsekvent förespråkat att det i varje nytt EU-fördrag ska infogas ett protokoll, som en juridiskt bindande del av fördraget, vilket skulle undantaga Irland från deltagande i eller betalning av militariseringen av EU, liknande det som redan tillämpas när det gäller Danmark, säger Roger Cole.

– PANA kräver att den irländska regeringen förhandlar fram ett sådant neutralitetsprotokoll inför den andra folkomröstningen om Lissabonfördraget.

Roger Cole framhåller att detta krav är ovillkorligt och att även andra EU-länder, såsom det militärt alliansfria Sverige, ska beredas möjlighet att ansluta sig till protokollet.

Egentligen vill den irländska fredsrörelsen att hela Lissabonfördraget ska omförhandlas och att EU ska avmilitariseras.

– Den europeiska försvarsbyrån, eller med en mer korrekt beskrivning, den europeiska krigsbyrån, ska avskaffas, och dess tillgångar ska överföras till en europeisk klimatbyrå som i stället för att utveckla ny vapenteknologi ska satsa på att till exempel utveckla grön energiproduktion, säger Roger Cole.

Han framhåller också att EU:s Battle Groups, militära insatsstyrkor, och självpåtagna mandat att intervenera med militära medel i konflikter i omvärlden – de så kallade Petersberguppdragen – ska avskaffas. Detsamma gäller det så kallade strukturerade samarbete mellan de länder som uppfyller ett antal militärpolitiska konvergenskrav som finns inskrivet i Lissabonfördraget.

– Konceptet att ett antal EU-stater ska ges möjlighet att skapa egna minimilitära allianser som opererar inom EU:s ramar är fullständigt bisarrt.

I Lissabonfördraget finns dessutom en klausul om ömsesidigt försvarsåtagande. Om ett EU-land utsätts för ett väpnat angrepp är de övriga medlemsstaterna ”skyldiga att ge den stöd och bistånd med alla till buds stående medel”. I en särskild solidaritetsklausul stadgas dessutom att unionen ska bistå medlemsstater, även med militära resurser, om de utsätts för så kallade terrorattacker.

PANA vill att dessa klausuler upphävs, liksom målsättningen att EU ska utveckla ett gemensamt försvar. Man kräver även att EU ska avbryta alla förbindelser med den kärnvapenbeväpnade militäralliansen Nato.

Roger Cole menar att Lissabonfördraget leder till att EU blir en centraliserad, militariserad, nyliberal superstat; en europeisk superstat allierad med USA och förbunden till imperialistiska resurskrig.

– Lissabonfördraget och militariseringen av EU måste ses i ett större sammanhang. Nato/USA/EU-axeln fortsätter de imperialistiska krigen i Afghanistan och Irak och fortsätter hota med krig mot Iran. Axeln hotar också Ryssland genom besluten om att inrätta missilbaser i Polen och Tjeckien, säger Roger Cole.

PANA fokuserar på att bekämpa militariseringen av EU, och ställer inte krav på att Irland ska lämna EU.

– Vår vision för framtidens Europa har alltid varit tydlig. Vi eftersträvar ett Partnership Europe, ett partnerskap mellan självständiga demokratiska stater, legalt jämlika, utan en militär dimension, förklarar Roger Cole.

Men eftersom EU-elitens målsättning är att bygga en centraliserad nyliberal superstat, så leder de motsättningar och sprickor som detta skapar mellan folken och makteliten till EU:s undergång.

– Kort uttryckt, säger Roger Cole, EU:s största fiende är EU:s egna imperialistiska ambitioner.
PANA förbereder nu kampanjen för ett bindande undantag för neutralitets- och allianspolitiken i form av ett juridiskt bindande protokoll som ska fogas till Lissabonfördraget.

De har lagt fram ett konkret förslag till neutralitetsprotokoll:

”När det gäller åtgärder som antagits av Rådet i samband med relevanta artiklar, deltar Irland inte i utarbetandet och genomförandet av beslut och aktioner som får återverkningar på försvarsområdet, men kommer inte att hindra utvecklandet av ett närmare samarbete bland medlemsstaterna inom detta område. Följaktligen kommer Irland inte att vara delaktigt i dessa åtgärders antagande. Irland kommer inte att bidra till finansiering av operativa utgifter som sådana åtgärder medför.”

De vill att organisationer i andra EU-länder ska stödja dem genom att ställa samma krav.

För denna kampanj har PANA redan kontakter med vänstergruppen i EU-parlamentet GUE/NGL, det tyska partiet Die Linke och Trans National Institute (TNI) i Amsterdam. Ett led i kampanjen är också den stora demonstration som planeras i Strasbourg den 4 april på 60-årsdagen av Natos bildande.

Roger Cole framhåller att irländarnas nej till Lissabonfördraget inte var en ”irländsk kamp” eller en ”irländsk seger”. Det var en europeisk kamp som utkämpades på irländsk mark. Och nejet var en seger för alla som kämpar för demokrati i Europa.

Han befarar att den kommande folkomröstningen blir tuffare och smutsigare kampanj. EU-eliten och de irländska ja-sägarna kommer att försöka skrämmas med finanskrisen och med att irländarna blir isolerade på sin ö från övriga Europa. Han tror dock att nej-sidan kan vinna igen, men bara om de förmår mobilisera ett mycket större stöd utanför Irland.

– Ár streachailtne is ea bhur streachailt, säger Roger Cole på iriska. Eftersom vi ser ut som levande frågetecken, översätter han skyndsamt: Our struggle is your struggle!

Jan-Erik Gustafsson
Gösta Torstensson

Kritiska EU-fakta nr 112 Februari 2009