Småländer får mindre makt i ECB 

STORA LÄNDER SKA få större inflytande än små i den europeiska centralbanken ECB. 

ECB-rådet vill ”effektivisera” centralbankens beslutsformer och har presenterat en rekommendation till EU:s ministerråd med förslag till nya röstregler. 

Om vi går med i EMU flyttas alla beslut om penningpolitiken till Europeiska centralbanken, ECB. Varannan torsdag träffas de tolv euroländernas centralbankschefer och de sex ledamöterna i ECB:s verkställande ledning  (direktionen) i Eurotower i Frankfurt.

De 18 medlemmarna i ECB-rådet går igenom det ekonomiska läget och beslutar om räntan ska höjas, sänkas eller förbli oförändrad. I det nuvarande systemet har varje euroland och de sex i direktionen en röst vardera och räntan bestäms med enkel majoritet.

ECB-rådet vill nu i stället införa  ett rotationssystem som  bygger på att alla länder ska de- las in i grupper. Rösträtten ska rotera i ett system där man tar hänsyn till storleken på landets bruttonationalprodukt och finansiella sektor. Dock kvarstår rätten att närvara på samtliga möten och rätten att yttra sig. 

SÅ LÄNGE ANTALET EMU-länder understiger 22 ska det finnas två grupper, en grupp som består av de fem största länderna i EMU-området och en grupp där resten av länderna finns med. 

Den första gruppen ska få dela på fyra röster. Den andra gruppen ska få dela på elva röster. 

På det sättet får de största länderna per automatik ett större inflytande än små länder, och detta övertag blir större ju fler länder som kommer med i EMU. 

Om antalet medlemsländer i EMU blir 22 eller fler ska man i stället dela in länderna i tre grupper. Den första gruppen ska fortfarande bestå av de fem största länderna som får dela på fyra röster. Den andra gruppen ska utgöra hälften av de länder som är med i EMU. Om alla de nuvarande 15 EU-länderna och de blivande 10 EU-länderna kommer med i EMU, kommer den andra gruppen att bestå av 13 länder. Denna grupp får dela på åtta röster. Den tredje gruppen, med de minsta länderna, får dela på tre röster. Denna grupp kommer att bestå av sju länder om och när EU har 25 medlemsländer. 

DEN FÖRESLAGNA reformen av röstreglerna medför att de stora medlemsländerna stärker sin ställning på de andra medlemsländernas bekostnad. Samtliga länder kommer att vara med och rotera, men de större länderna får rösta oftare än de mindre. 

Det innebär att till exempel Tyskland har 80 procents chans att få vara med och rösta, medan Sveriges chanser ligger runt 57 procent. Länderna i den tredje gruppen skulle förlora sin rösträtt under nästan två tredjedelar av mötena. Direktionen ska som i dag ha sex röster.

Direktionen och de fem största länderna behöver därmed bara få med sig en röst från de övriga länderna för att vinna en omröstning, eftersom besluten tas med enkel majoritet. 

GÖSTA TORSTENSSON


KRITISKA EU-FAKTA Nr  8 0 April 2003

Tillbaka eller Startsidan