Bosse Ringholms EU-råd: Sänk skatten och privatisera mera 

Sänk skatten för höginkomsttagarna och privatisera mer. De råden ingår i EU:s ekonomiska recept för Sverige. Finansminister Bosse Ringholm står bakom.

EU:s finansministrar presenterade tidigare i höst riktlinjer för hur de vill förändra den ekonomiska politiken. De ger ordinationer för hela EU-området och recept för varje enskilt medlemsland.

Någon politik för att med ökad statlig efterfrågan sätta fart på ekonomierna och skapa fler jobb rekommenderas inte. Tvärtom, stora länder som Tyskland, Frankrike och Italien uppmanas att dra åt svångremmen för att minska statliga budgetunderskott, allt i enlighet med EU:s nyliberala stabilitetspakt.

Finansministrarna tror att deras recept skapar ökat förtroende bland företagare och konsumenter. Detta ska skapa ”villkor för starkare inhemsk efterfrågan och nya arbetstillfällen”.

Problemet är, enligt Bosse Ringholm och hans kollegor, att arbetslösa inte vill jobba. Reformer för att få flera att jobba, som i USA, står därför högst på dagordningen: ”Sådana reformer måste göra det lönsamt att arbeta.”

Det betyder inte att EU:s finansministrar tycker att lönerna är för låga. Snarare tvärtom: ”En del, särskilt lågutbildad arbetskraft och de som bor i fattiga regioner, upptäcker att de har blivit för dyra att anställa.” Därför är det ”nödvändigt” att ”tillåta lönerna att bättre avspegla produktiviteten”.

Medlemsländerna uppmanas att se till att lönerna sätts på så sätt att man ”beaktar produktivitetsskillnaderna mellan olika yrkesfärdigheter och geografiska områden”.

Sämre löner i mindre lönsamma företag och fattigare regioner är, med andra ord, vad EU:s finansministrar rekommenderar.

”Generösa förmånssystem” och ”höga marginalskatter” pekar finansministrarna ut som problemen. ”Mindre stränga regler om anställningsskydd” och ”större möjligheter till deltidsarbete” pekas ut som lösningar.

EU:s finansministrar hävdar att människor nu uppmuntras att stå utanför arbetsmarknaden genom relativt generösa förmånssystem. Finland kritiseras till exempel för att ha ökat arbetslöshetsunderstödet.

Sverige uppmanas att : ”Fullfölja reformerna av skatte- och bidragssystemen så att det lönar sig bättre att arbeta, särskilt för grupper med hög marginalskatt”. Här kanske vi kan spåra förklaringen till att ersättningen i a-kassan inte höjs och återställs i Sverige. Finansminister Ringholm anser tydligen att incitamenten att arbeta då skulle minska.

EU-finansministrarna, inklusive Bosse Ringholm, ser dessutom ett problem med att Sverige har en så stor offentlig sektor; ”bland de största i EU, vilket kan vara en förklaring till den låga arbetsproduktiviteten”. Uppmaningen blir att effektivisera genom ”att använda mer offentlig upphandling”.

Sänkta skatter, större inkomstklyftor och mer privatiseringar. Det är den moderatpolitik finansminister Ringholm rekommenderar sin egen regering att genomföra när han är i Bryssel på behörigt avstånd från sina egna socialdemokratiska väljare.

Tillbaka eller Startsidan