nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Header

15 November 2010 -  pdf_icon

 

EU täpper till hålet i muren

Landgränsen mellan Grekland och Turkiet är i dag ett av få hål i Fästning i Europa för människor som vill ta sig in i EU. I slutet av oktober bröt den grekiska gränskontrollen samman. Kort därefter satte EU in en särskild styrka, 175 gränskontrollanter från 24 EU-länder, varav fem svenskar, för att täppa till hålet i muren. Det är första gången en sådan styrka satts in.

Bara sedan årsskiftet beräknas 40.000 migranter ha kommit till Grekland, främst från Nordafrika och krigsområden som Irak, Pakistan och Afghanistan.

Människorättsorganisationer har kallat EU-insatsen för hyckleri, med hänvisning till att de flesta EU-länder snabbt skickar tillbaka migranter vid deras gränser till Grekland, trots FN-rapporter om omänskliga förhållanden i grekiska flyktingförvar. EU:s regelverk föreskriver att migranters asylansökningar ska hanteras i det land de först anlänt till.

Människorättsorganisationen Amnesty International befara att EU:s kontrollanter i sitt nit att stänga gränsen mellan Grekland och Turkiet kommer att stoppa även flyktingar med verkliga skyddsbehov.
”Utifrån att det främsta syftet med EU:s stöd till Grekland i form av gränsinsatsen är att hantera det nuvarande inflödet av migranter vid dess yttre gräns, vill Amnesty framhålla att sådant stöd inte leder till att människor hindras från tillträde till internationellt stöd eller bidrar till andra kränkningar av mänskliga rättigheter”, skriver organisationen i brevet som skickats till ordförandelandet Belgiens regering. Enligt grekisk press har det även skickats till regeringen i Aten.

Amnesty framhåller att internationella konventioner, liksom EU:s egna regler, strikt förbjuder att människor skickas tillbaka till länder där de riskerar förföljelse, och påminner om att asylsökande som avvisats till Turkiet i flera fall skickats vidare till länder där de hamnat i fara. Amnesty kräver klara besked om vilken utbildning och vilka resurser EU:s kontrollanter får för att skilja ut asylsökande och ge dem chansen att få sin sak prövad.

Eva-Britt Svensson

 

 

EU:s miljösatsning hot mot klimatet

EU:s planerade satsning på biodrivmedel kommer att öka utsläppen av växthusgaser, förstöra stora naturvärden och förvärra matbristen i världen. Det framgår av en rapport gjord av Institutet för europeisk miljöpolitik på uppdrag av nio miljöorganisationer.

År 2020 ska 10 procent av alla transporter i EU köras på biodrivmedel, enligt ett beslut från 2007. Men dessa satsningar kan leda till en miljömässig katastrof, menar miljöorganisationerna. I stället för att minska EU:s klimatpåverkan leder åtgärderna till att utsläppen ökar med 27-56 miljoner ton per år.
”Skogar och natur kommer att förstöras i en chockerande omfattning för att driva våra bilar. Utsläppen av klimatförstörande gaser kommer att göra biodrivmedel till en större utsläppskälla än fossila bränslen”, säger Adrian Bebb från Friends of the Earth i ett pressmeddelande.
Enligt rapporten skulle en yta dubbelt så stor Belgien behöva odlas upp världen över för att förse Europa med det etanol som biobränsledrivna bilar kräver. Detta skulle leda till att skogar och värdefull natur förstörs, samt att matbristen i världen ökar, på bekostnad av de fattigaste.
”Om inte EU ändrar sin policy så kommer de biodrivmedel som Europa använder de kommande tio åren att bli 81-167 procent värre för klimatet än fossila bränslen”, skriver Europeiska Miljöbyrån (EEB) i ett pressmeddelande.

Samtidigt ger EU-kommissionen i ett nytt förslag EU-länderna fyra år på sig att ange när, var och hur de ska hantera slutförvaring av kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Om förslaget går igenom kommer FN:s kärnenergiorgan IAEA:s säkerhetsnormer att gälla som lag i hela EU.

– Säkerhet rör alla medborgare och alla EU-länder, vare sig de är för eller emot kärnkraft. Om en olycka skulle ske i ett land kan det få förödande konsekvenser även i andra, säger energikommissionär Günther Oettinger i ett pressmeddelande.
Av EU:s 27 medlemsländer har 14 länder kärnkraftverk. Varje år framställs 7.000 kubikmeter högaktivt kärnavfall inom EU. Det kan inte återanvändas och måste förvaras på ett säkert sätt.
Kommissionen vill att EU-ländernas ska bygga slutförvarsanläggningar och kräver nu att de skickar in beräkningar på hur det ska finansieras och bekostas.

Gösta Torstensson

 

Stödet för euron faller

Inställningen till euron har blivit allt mer negativ bland småföretagarna. Allt färre ser fördelar ´med ett medlemskap i EMU.

Stödet för euron är i dag det lägsta sedan SEB började mäta småföretagarnas attityder för tre år sedan. Företagare har länge varit de mest europositiva. För tre år sedan tyckte 61 procent att Sverige skulle byta ut kronan mot euron. Den siffran steg sedan och låg vid mitten av 2009 på 67 procent. Nu har det sjunkit till 53 procent medan motståndet mot euron ökat från 23 procent till 29 procent.

 

Avfallsaffärer får kritik

EU-kommissionen anser att Sverige inte lever upp till reglerna för offentlig upphandling, genom att låta lokala myndigheter köpa avfallshantering utan anbudsförfaranden. Ängelholm, Helsingborg, Tomelilla och Simrishamn har enligt kommissionen i stängda förfaranden tilldelat flera kontrakt till företag som de har ägande i.

Om Sverige inte lämnar ett tillfredställande svar inom två månader hotar kommissionen med EU-domstolen.

 

Deltidsarbete utbrett i Sverige

Sverige är ett av de EU-länder där deltidsarbete är mest utbrett.
26,2 procent av alla på arbetsmarknaden i Sverige jobbar deltid - 40,2 procent av kvinnorna och 13,5 procent av männen.

Därmed hamnar Sverige på delad andraplats i EU tillsammans med Tyskland. Holland har större andel som arbetar deltid. I Grekland, som jämförande exempel, är det bara 5,8 procent som arbetar deltid.


 

Ny strategi för EU:s energipolitik

De kommande tio åren ska energibesparingar göras inom främst transport och byggnader. Energieffektivitet ska även bli ett krav vid offentliga upphandlingar. Det vill EU-kommissionen som den 10 november presenterade ”Energi 2020”.

”Energi 2020” räknar upp de frågor EU-kommissionen vill prioritera fram till 2020. Strategin har fem huvud-prioriteringar: spara energi; skapa en inre marknad för energi i EU; öka samordningen av EU:s energipolitik gentemot länder utanför EU; satsa på energiteknik och innovation; erbjuda konsumenterna en säker och billig energi.

Utifrån strategin ska kommissionen under det kommande ett och ett halvt året ta fram konkreta förslag på EU-lagstiftning för att åstadkomma det som står i strategin.

De övergripande målen för EU:s energipolitik är att till år 2020 minska EU:s energikonsumtion med 20 procent, öka andelen förnybar energi med 20 procent och öka andelen biobränsle för transporter till 10 procent.

 


EU inför regler för hedgefonder

EU inför nya hårdare regler för så kallade hedgefonder från och 2013. Det står klart sedan EU-parlamentet med 513 röster mot 92 godkänt en uppgörelse som föregått av långa förhandlingar i parlamentet och ministerrådet.

Reglerna innebär bland annat att de som driver vissa typer av fonder måste registrera sig för att få operera inom EU, rapportera till övervakande myndigheter och klara kapitaltäckningskraven.

 

 

Brister i hur EU:s pengar används

Det finns fortfarande brister i hur EU:s pengar används. Det menar Europeiska revisionsrätten i sin rapport för budgetåret 2009.

Enligt rapporten har felaktigheterna inom regionalstöden minskat jämfört med tidigare år, även om det fortfarande är här flest fel begås. Årets rapport visar också att felaktigheter i de utbetalda jordbruksstöden ökade.

Enligt revisionsrätten kan krångliga regler vara en förklaring till varför det finns felaktigheter inom vissa utgiftsområden. Därför bör man förenkla reglerna. EU-kommissionen ska se till att de felaktigt utbetalda pengarna betalas tillbaka.

Europeiska revisionsrätten granskar EU:s ekonomi och kontrollerar att budgeten används på rätt sätt. Revisionsrättens årliga rapport ligger till grund för Europaparlamentets beslut om det ska bevilja eller neka EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten.

 


Sverige vill gå vidare med EU-patent

EU-länderna kan inte enas om ett gemensamt patent inom unionen.

– Idag (12 november) konstaterade det belgiska ordförandeskapet att alla möjligheter är uttömda gällande vidare förhandlingar med Spanien, Italien och Polen, säger handelsminister Ewa Björling (m).
I stället kan minst nio medlemsländer skicka in en begäran till EU-kommissionen om att gå vidare med ett fördjupat samarbete. Björling säger att det finns gott hopp om att få ihop minst nio länder.


 

Sverige får inte hindra kanylimport

Snart är det fritt fram att importera sprutor och kanyler. EU-kommissionen har ifrågasatt det svenska tillståndskravet i en inledande fråga till regeringen. Det svenska tillståndskravet är ett handelshinder och strider mot EU:s regler.

Kravet på ett särskilt importtillstånd för sprutor och kanyler försvinner vid halvårsskiftet nästa år, enligt en lagändring som regeringen förbereder. Tillståndskravet är ett handelshinder och därmed inte förenligt med ett EU-direktiv från 1993.

Förbudet att sälja sprutor och kanyler vid misstanke om narkotikamissbruk kommer att finnas kvar.
Däremot sänks åldersgränsen för att få köpa kanyler och sprutor från 21 år till 20 år.


 

ETA manas till vapenvila

ETA bör utlysa en ”ensidig och permanent vapenvila”, säger en ledare för den baskiska självständighetsorganisationen förbjudna politiska gren Batasuna.
Den fängslade Arnaldo Otegi, tidigare Batasunas talesman, för fredsutspelet i en intervju i dagstidningen El Pais:

– Det finns ingen annan väg till obe-roende än en fredlig och demokratisk.