Pressmeddelande 2005-05-21

Ett nej till EU-konstitutionen nästa söndag är ett avgörande intresse för den samlande fackföreningsrörelsen 

Ett franskt nej i folkomröstningen nästa söndag innebär en seger för alla EU:s medlemsstaters försvar för sina nationella välfärdssystem. Bifogat uttalande från ett internationellt möte i Liège Belgien 30 april ger perspektiv på EU-konstitutionens verkliga innehåll, som av de EU-byråkratiska makthavarna undanhålls Europas folk.

”Internationellt uttalande för att rösta NEJ och stödja ett NEJ till EU-konstitutionen

I Belgien liksom på många andra ställen ifrågasätts nu löntagarnas grundläggande sociala erövringar som det aldrig har gjorts förut. Franska löntagare är indragna i kamper mot en serie fientliga lagtexter som rör villkoren för hälsa, pension, undervisning etc. Nicolas Sarkozy, en enveten anhängare till EU-konstitutionen och som öppet stöds av arbetsgivarföreningarna, har offentligt ifrågasatt icke tidsbegränsade anställningskontrakt, och vill i stället utsätta löntagarna för kortvariga osäkra anställningsförhållanden. Om detta kan ske i Frankrike, vem tror att detta hot snart inte kommer till Belgien? I Tyskland har regeringen och riksdagen antagit det som kallas plan Hartz IV, som slår direkt mot sociala erövringar och tvingar arbetslösa att ta jobb för en euro per timma.

Överallt avkrävs löntagarna en icke tidigare skådad flexibilitet (alltid till fördel för arbetsgivarna). Man ifrågasätter den lagstadgade veckoarbetstiden. Man tar bort helgdagar som existerat i sekler (t.ex. Annandag Pingst i Frankrike) och man ökar på arbetstakten.

Att acceptera konstitutionen är att uppmuntra och stödja krav som arbetsgivarna dagligen formulerar på arbetsgolv och kontor. Det här ”fördraget till en konstitution” är en social likkista.

  • Man säger till oss att konstitutionsprojekt utökar EU:s sociala innehåll. Detta är falskt och George Debunne, tidigare generalsekreterare för FGTB (belgiska LO) och ordförande för Europafacket, för en modig kamp emot projektet genom att högt och tydligt försäkra: ” jag vill inte återvända till 1800-talets sociala Europa”.
  • Man säger till oss att ”konstitutionen ger en juridisk bas åt den offentliga sektorn”. Detta är falskt. Den offentliga sektorn, som utgör en av grundpelarna i en demokrati, erkänns som ett ”värde för gemenskapen” till och med i Nice-fördraget som är nu gällande. Denna skrivning är borttagen i konstitutionen, som dessutom har gallrat bort begreppet offentlig sektor i textmassan. 
  • Man säger till oss att konkurrensen har erkänts som ett allmänt värde i alla de europeiska fördragen. Detta ät falskt. Konkurrensen var kraftig reglerad i kol- och stålfördraget 1951 och det var inte ensamt det överordnade syftet i Romfördraget. I konstitutionen blir den det viktigaste allmänna värdet som överordnas alla andra.

Vi vill ha ett Europa som finansierar viktiga anläggningsarbeten, som organiserar en pånyttfödd ekonomi, som bekämpar arbetslösheten, som inför i medlemsstaterna ett socialförsäkringssystem som är likvärdigt för alla. Konstitutionsprojekt förbjuder att ta upp offentliga lån, talar om tillväxt men begränsar staternas budgetar, föreslår inte enda konkret åtgärd för att bekämpa arbetslösheten som drabbar 12,8 miljoner löntagare i eurozonen och ca 20 miljoner i hela EU. Dessutom hotar Bolkesteindirektivet (tjänstedirektivet), som fortfarande hålls levande trots upphetsade diskussioner mellan regeringar, hundratusentals offentliga arbeten genom social dumping, dvs förstörelse av arbetslöshets- och socialförsäkringssystemen.

Alltihop detta genom en juridisk ram som samlar ihop alla tidigare fördrag till en konstitution, vilken ges en aldrig tidigare skådad tyngd och som underordnar medlemsstaternas rättssystem, t.o.m. deras författningar, EU-rätten, och då särskilt domarna i EU-domstolen i Luxenburg (i motsats till aktuell rättspraxis i Frankrike och Tyskland). 

Vi gläder oss åt att FGBT:s regionala organisation Liege-Huy-Waremme har gjort offentligt att den inte kan stödja den här konstitutionen, SETCa (ett tjänsteförbund inom FGBT) i Bryssel-Hal-Vivorde är i fronten för oppositionen i Bryssel, och att CGSP (ett offentligförbund inom FGBT) helt och hållet i Flandern liksom Vallonien och Bryssel har uttalat sig emot konstitutionen.

Vi gläder oss åt att arbetarkommunen av PS i Liege med en förkrossande majoritet röstat för att konstitutionen inte svarar mot socialistiska strävanden. Vi gläder oss också åt att ett växande antal medborgare och ungdomar sluter upp i vår kamp. Det här ”fördraget till en konstitution” blir en likkista för våra förhoppningar. 

Till de som vågar påstå att säga ett nej till konstitutionen är detsamma som ”att ifrågasätta freden i Europa” påminner vi om att det är de existerande sociala erövringarna som är grunden för freden i Europa och att misär och fattigdom har aldrig varit bärare av fred. Det är tvärtemot.

Vi vill upprätthålla socialförsäkringssystemen och kollektivavtalen. Vi vill att löntagarnas rättigheter (lön, arbetstid, arbetsmiljö) och de generella bidragssystemen (åt arbetslösa, sjuka och pensionärer) skall vara skyddade. Vi vill upprätthålla våra offentliga serviceverksamheter som demokratiska rättigheter. Vi vill ha ett utbildningssystem med kvalitet och en framtid för våra ungdomar.

Vi konstaterar att dessa elementära sociala strävanden inte tillfredställs om konstitutionen godkänns av medlemsstaterna. Vi uttalar; att som konstitutionen förorda konkurrensen till sin ytterlighet i alla medlemsstater, vilka åläggs att skära bort sina sociala modeller i namnet av den ”höga konkurrenskraften” (uttalat som ett konstitutionellt värde i EU), detta är det verkliga hotet mot freden och sammanhållningen mellan folken i Europa.  

Det är därför som vi med alla tillgängliga krafter stöder den verkliga vänstern i Frankrike, som uppmanar till att rösta nej 29 maj.

Det är därför som vi uppmanar alla framstegsvänliga parlamentariker i medlemsstater där folken inte har givits rätten att rösta att rösta emot ratificeringen i parlamenten.

Det är därför som vi säger till varje medborgare; det är ännu inte för sent, med det är dags att handla. Påverka era vänner, informera dem och begär att de deltar i kampen mot den sociala nedrustningen genom att signera det här uppropet.

Uppropet lanserades vid ett möte i Liège, Belgien, den 30 april gemensamt av Kommittén för ett nej till konstitutionen i Belgien; Marc Dolez, PS-ledamot av franska nationalförsamlingen och generalsekreterare för socialistpartiet i departementet Nord;  Eva Gurster, ledamot för SPDs verkställande utskott för hälsofrågor i Nord-Rhein Westfalen.

Styrelsen för Kommittén för ett nej till konstitutionen i Belgien består av Jean-Maurice Dehousse, tidigare vice ordförande för den socialistiska gruppen i EU-parlamentet, Roberto Giarrocco, fackföreningsman i det belgiska arbetarpartiets styrelse, Philippe Larsimont, koodrinator för MTD (Rörelsen till försvar för arbetstagarnas rättigheter), Olivier Palmans, representant för CGSP-Telekommunikation Liège, Antoine Ruggieri tidigare representant för FGTB Cockerill-Sambre.

info@comitepourlenonalaconstitutioneuropeenne.be

www.comitepourlenonalaconstitutioneuropeenne.be

Jan-Erik Gustafsson
Ordförande 

Folkrörelsen Nej till EU

 

Tillbaka eller Startsidan