Uttalande till centrala fackförbundsledningar 2007-02-04

 

EU-kommissionens grönbok om arbetsrätten -
Anställningsskydd och jämställdhetsarbete hotas samt ökad segregation på arbetsmarknaden
 

Bakgrund
EU-kommissionen har presenterat en ny grönbok om behovet av att förändra arbetsrätten inom EU.  I strävan att göra EU till en gemensam marknad för varor, tjänster, kapital om arbete är målet att göra arbetsmarknaden mer flexibel. Detta ska göras genom att arbetsrätten luckras upp och specifikt genom att anställningsskyddet minskas.

Kommissionen har begärt att medlemsstaterna skall lämna sina synpunkter senast 31 mars.

Arbetsrätten – en nationell kompetens
Under valkampanjen inför folkomröstningen om EU 1994 betonades från ja-sidan att arbetsrätten inte skulle underställas EU:s inflytande. Genom processen med EU:s tjänstedirektiv naggas den nordiska modellen med kollektivavtal i kanten till förmån för statligt reglerade minimilöner. EU tar över allt mer av reglering och lagstiftning kring arbetsmarknaden – den nationella beslutanderättens uppgift blir endast att införliva EU-rätten i svensk lag. Sverige har ett förhållandevis starkt anställningsskydd genom lagen om anställningsskydd (LAS). Här finns regler om uppsägningstider och varsel. Turordningslistan anger att vid uppsägning ska den sist anställde få gå först. (Ett undantag finns). Grönboken är ytterligare ett steg mot en alltmer överstatlig arbetsrätt.

Inkörsport till arbetsmarknaden?
EU-kommissionens grönbok vill genom att öka flexibiliteten göra det lättare för företagen att göra tillfälliga anställningar. Här menar EU att ungdomar och kvinnor ska få möjlighet att göra sin entré på arbetsmarknaden. Genom första arbetslivserfarenhet ska dessa grupper sedan kunna gå vidare till jobb med fasta anställningar.

Men istället riskerar man att skapa arbetsmarknad för säsongsarbete och tillfälliga arbeten där många riskerar att fastna i lågbetalda tillfällighetsjobb. Vi får istället ett låglöneproletariat med utan riktig fast förankring på arbetsmarknaden.

Försämra för att förbättra?
EU-kommissionens grönbok har uppmärksammat hur differentierad arbetsmarknaden har blivit. På många håll arbetar daglönare och tillfällighetsarbetare under skrämmande förhållanden helt utan rättsligt skydd – samtidigt som den ordinarie arbetskraften kan tillgodogöra sig många av de mest självklara rättigheter och förmåner som anställda.

EU-kommissionens strategi är att minska på anställningsskyddet för de fastanställda samtidigt som man ger grupper helt utan rättigheter vissa regleringar och visst skydd genom ett minimiskydd. Istället för att ta itu med det hänsynslösa utnyttjandet av svart arbetskraft inom EU-länderna presenterar man vissa kosmetiska förbättringar. Samtidigt sänks standarden på arbetsmarknaden totalt genom att man avser att försämra anställningsskyddet.

Flexibilitet och kvalitet
EU/Grönboken har uppmärksammat många företagare som inte vågar anställa fler pga. nuvarande stränga regler för anställningsskydd. Ett arbete med stort innehåll och mångsidighet kräver såväl utbildning som bra anställningsförhållanden. Detta går på tvärs mot tendensen till ökad flexibilitet och allsidighet inom servicebranschen.

EU-kommissionens propåer om en uppluckring av anställningsskyddet främjar framväxten av serviceföretag som baserar sin verksamhet på tillfälligt anställda med låg utbildning där servicens kvalitet inte står i centrum. Man skapar för detta ändamål ett speciellt proletariat som vandrar mellan olika tillfälliga arbeten utan att kunna utvecklas eller kunna göra den karriär till fasta jobb som just kräver servicekunnande och kvalitet.

EU:s nya arbetsrätt – en fälla för kvinnor och invandrare
EU-kommissionens grönbok tar inte problematiken kring diskriminering av speciellt kvinnor och invandrare på allvar. Detta är frågeställningar som vi i Norden har starkt fokus på men som inte är lika aktuellt ur ett centraleuropeiskt perspektiv, där t.ex. stora kvinnogrupper inte är förvärvsarbetande och med överväldigande manlig övervikt i besluts och utredningsorgan.

I Sverige bedriver fackliga organisationer sedan länge ett arbete för att ge deltidsarbetande möjlighet till heltidsarbete. Om intentionerna från EU-kommissionens grönbok förverkligas hotar deltidsarbetet att permanentas helt och arbetet på att ge kvinnorna fullt och lika tillträde till arbetsmarknaden att spolieras. Det blir de redan svaga grupperna som kommer att fastna i EU:s nya ”flexibla” anställningsformer; kvinnor, invandrare och ungdomar. EU-kommissionens förslag är därför ett hot mot  jämställdhetsarbetet och arbetet mot diskriminering. Utanförskapen hotar istället att förstärkas om grönbokens intentioner förverkligas.

Proportionalitetsprincipen – tar udden av alla stridsåtgärder
EU-kommissionens grönbok talar om hårda tag mot dem som utnyttjar svart arbetskraft. Samtidigt hänvisar man till den s.k. proportionsprincipen dvs. att alla stridsåtgärder ska stå i proportion till vad som ska uppnås och vad som kan skadas. Det betyder att åtgärden hela tiden ska bedömas hur stor skada den gör för ett företag eller en bransch – om åtgärden står i proportion till målet. Här lägger man en kraftig begränsning på fackets möjlighet att sätta kraft bakom orden.

EU-processen – odemokratisk
Innan EU-kommissionen avser att lägga fram lagstiftningsinitiativ utger man grönböcker. I fallet med denna grönbok, en femtonsidig debattskrift med ca 30 frågor som skickats till medlemsstaterna för yttrande under tre månader. Därefter går man vidare med en eventuell vitbok och lagförslag och beslut i ministerråd och EU-parlament.

Detta strider mot den beslutsprocess som utkristalliserats i Sverige med partsammansatta utredningar (statens offentliga utredningar) som oftast varit mycket noggrant gjorda och efter presentation sänt ut på omfattande remissrunda. EU:s beslutsprocesser strider mot den svenska traditionen.

Försvara den nationella beslutskompetensen
Undan för undan rycker EU åt sig beslutanderätten över arbetsrätten. Folkrörelsen Nej till EU  avvisar EU-kommissionens förslag om att luckra upp och försämra anställningsskyddet.

Utvecklingen mot försämringar på arbetsmarknaden har pågått länge, och är tydligast i USA och England. Den har nu smugit sin in i EU och har en relativt stor omfattning, i synnerhet inom servicesektorn, bygg- och anläggning, hotell- och restaurang, handel och jordbruk. Det handlar om direkt svart arbetskraft, oreglerat deltidsarbete, usla löneavtal, ibland på gränsen till slaveri (där arbetstillstånd saknas) och en hel flora av varianter av bemanningsföretag. EU kan knappast i sig beskyllas för denna utveckling, men nu vill man med Grönboken legitimera försämringarna på arbetsmarknaden i Europa. Och det är mycket allvarligt.

EU-kommissionens förslag om flexiblare anställningsformer slår mot de redan svaga grupperna i samhället. Kommissionens intentioner med grönboken hotar att permanenta deltidsarbete, förstärka utanförskap och segregation på arbetsmarknaden Skapandet av en tjänstesektor med tillfällighetsarbetare med lågt arbetsinnehåll och dålig kvalitet på tjänsterna går helt på tvärs mot behoven av att höja kvaliteten inom tjänstesektorn. Lagen om anställningsskydd har varit en central bit i den nordiska modellen som nu är allvarligt hotad.

Riksstyrelsen Folkrörelsen Nej till EU
Jan-Erik Gustafsson

Ordförande
08 752 8550
08 790 7359 (arbete)

 

Se tidigare pressmeddelanden

 

Tillbaka eller Startsidan