2007-10-21
Uttalande från Folkrörelsen Nej till EU
Folkomrösta om Lissabonfördraget!

EU-minister Cecilia Malmström (fp) vill till varje pris inte ha någon folkomröstning om Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag, som EU-ländernas stats- och regeringschefer kom överens om på toppmötet i Lissabon den 19 oktober.

I september hävdade Cecilia Malmström att fördraget är alltför komplicerat för att det ska passa för en folkomröstning: ”Vi folkomröstade inte om den svenska regeringsformen. Det finns ingen tradition att rösta om institutionella frågor i Sverige”, sade hon på ett seminarium.

EU-ministern förefaller ha glömt bort att svenska folket år 1994 fick rösta om medlemskapet i EU, en fråga som var minst lika ”komplicerad” som den nya EU-grundlagen. Hon förefaller också ha förträngt att svenska folket år 2003 tilläts rösta om Sverige skulle gå med i EMU:s tredje steg med överstatlig valuta och centralbank, trots att euroförespråkarna in i det längsta försökte undkomma en folkomröstning med påståenden om att det var en för svår fråga för vanligt folk att ta ställning till.

Cecilia Malmström är inte bara glömsk utan hennes argument för att undvika en folkomröstning om Lissabonfördraget skiftar som färgen på en kameleont.

I oktober säger hon i en intervju i Svenska Dagbladet att fördraget är för simpelt för att det ska vara nödvändigt med en folkomröstning: ”Jag kan inte se poängen med att rösta om ett tilläggsfördrag, det fjärde sedan Sverige gick med i EU.”

För det första förefaller EU-ministerns kunskaper om EU bristfälliga. Sedan Sverige gick med i EU har det genomförts tre regeringskonferenser som resulterat i ändringar och tillägg av EU:s befintliga fördrag – Amsterdamfördraget, Nicefördraget och nu Lissabonfördraget. Vilket är det fjärde, Cecilia Malmström?

För det andra är det inget argument att svenska folket förnekades möjlighet att rösta om Amsterdamfördraget och Nicefördraget, vilket danskarna respektive irländarna fick, för att ännu en gång förneka svenska folket denna enligt vår mening demokratiska självklarhet.

För det tredje är det så att Lissabonfördraget inte är den struntsak som Cecilia Malmström låter påskina, utan innebär mycket stora förändringar av de fördrag som en knapp majoritet av svenska folket sade ja till i folkomröstningen 1994.

Bland mycket annat medför det nya fördraget att det sker en avgörande maktöverföring från Sveriges riksdag till EU samtidigt som Sveriges inflytande i de beslutande organen i EU drastiskt reduceras. Lissabonfördraget innebär också att EU tar avgörande steg i riktning mot en militärallians och ett överstatligt och gränsöverskridande polissamarbete.

Viljan hos svenska folket att få ta ställning till Lissabonfördraget i en omröstning är stor. Mer än hälften av svenskarna vill folkomrösta om det nya fördraget, enligt en opinionsundersökning som vänsterpartiet beställt. Nästan sex av tio har svarat ”ja, folkomröstning” på frågan: ”Anser du att beslutet om Sverige ska skriva under den nya EU-konstitutionen bör fattas genom en folkomröstning eller anser du det inte?”

56 procent av svenska folket vill ha en folkomröstning, 35 procent säger nej och nio procent är osäkra/svarar ”vet ej”. Bland LO-medlemmar vill hela 69 procent ha en folkomröstning. Stödet för en folkomröstning är också starkt bland ungdomar och kvinnor.

All makt utgår från folket, är den princip som den svenska grundlagen (regeringsformen) bygger på. Cecilia Malmströms utgångspunkt borde därför vara att varken regering eller riksdag har rätt att genomföra den omfattande överföring av maktbefogenheter från Sveriges riksdag till EU som Lissabonfördraget innebär.

För det första kan den nuvarande riksdagen inte anses ha något mandat att fatta ett så avgörande beslut som en ratificering (godkännande) av EU:s Lissabonfördrag, utan att åtminstone först fråga väljarna i ett allmänt riksdagsval. Men det hinns inte med eftersom det i det av regeringen Reinfeldt godkända Lissabonfördraget slås fast att fördraget ska träda i kraft den 1 januari 2009. Nästa riksdagsval inträffar först 2010.

För det andra är det oklart huruvida en ratificering av Lissabonfördraget strider mot grundlagens krav att riksdagen (och då med ¾-majoritet) endast har rätt att överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. När regeringen i en departementspromemoria om EU-konstitutionen föreslog att Sverige skulle ratificera den då aktuella EU-konstitutionen, kom flera remissinstanser till slutsatsen att frågan om riksdagen har rätt att ratificera konstitutionsförslaget utan en grundlagsändring inte var tillräckligt belyst.

Denna kritik är lika aktuell idag eftersom det nya Lissabonfördraget i allt väsentligt är detsamma som den förkastade EU-konstitutionen. Den tyska kanslern Angela Merkel sade efter toppmötet i juni, då EU-ledarna enades om ett mandat och tidtabell för de nu avslutade fördragsförhandlingarna, att ”substansen i EU-konstitutionen är bevarad. Det är ett faktum”. Den svenska EU-kommissionären Margot Wallström konstaterade att ”det är väsentligen samma förslag som den gamla EU-konstitutionen.

Vår slutsats är självklar; låt svenska folket ta ställning till den stora förändring av svensk demokrati som EU:s nya fördrag innebär. Folkomrösta om Lissabonfördraget!

Göteborg den 21 oktober 2007
Folkrörelsen Nej till EU
gm. Gösta Torstensson och Per Hernmar

Se tidigare pressmeddelanden

Tillbaka eller Startsidan