nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Rösta nej till grundlagsändringen!

 

2010-10-17 Öppet brev till riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna

Jag gratulerar er som nyvalda ledamöter till riksdagen. Det är ett ansvarsfullt uppdrag. ”Riksdagen är folket främsta företrädare”, enligt Regeringsformen (1 kap 4 §).

Riksstyrelsen för Folkrörelsen Nej till EU har till stor förvåning konstaterat att samtliga riksdagsledamöter i ert parti vid riksdagsbehandlingen 2 juni stödde en helt ny paragraf i RF med lydelsen ”Sverige är medlem i Europeiska unionen...” (1 kap 10 §). Alliansregeringen motiverade lakoniskt bl.a. ändringen med ” den omfattande överlåtelse som har skett av svensk beslutanderätt från riksdag och regeringen. En stor andel av de bestämmelser som svenska medborgare har att följa har numera sin grund i regler meddelade på EU-nivå. Unionsrätten har på dessa områden företräde framför konkurrerande nationella bestämmelser. Den slutliga uttolkningen av sådana bestämmelser görs av EU-domstolen och inte av de domstolar som i regeringsformen utpekas som högsta dömande instanser, dvs. Högsta domstolen och Regeringsrätten” (Prop. 2009/10:80, s. 194).

I konstitutionsutskottets betänkande inför riksdagsbehandlingen fanns ingen motion att behandla till den föreslagna grundlagsändringen. Utskottet skrev att det ”delar regeringens bedömning att Sverige medlemskap i EU har så långtgående effekter på det svenska samhället att det bör lyftas fram i regeringsformens inledande kapitel” (2009/10:KU19, s.50).

RF förskriver att ”grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats” (8 kap 15§). Detta för att svenska folket skall få möjlighet att yttra sig om en så viktig fråga som en grundlagsändring.

Val hölls 19 september så ni kommer att under hösten på nytt behandla den föreslagna grundlagsändringen.

Jag tvingas konstatera att ingen riksdagskandidat tog upp grundlagsändringen till diskussion i valrörelsen (liksom EU-politiken i stort), och den behandlades ej heller i media. Från Folkrörelsen har vi försökt uppmärksamma denna viktiga fråga bl.a. genom uttalanden av riksstyrelsen (bifogas) och genom ett nationellt flygblad som vi spred brett i valrörelsen. Vi har också frågat den rödgröna alliansens företrädare i ett antal lokala valstugor över hela landet om grundlagsändringen. Det visade sig då att med något enstaka undantag kände de lokala partirepresentanterna inte ens till de rödgröna partiernas ställningstagande vid riksdagsbehandlingen 2 juni!

Lissabonfördraget, som utan folkomröstning den 20 november 2008 antogs av allianspartierna och socialdemokraterna har en utträdesparagraf.

Den nu föreslagna grundlagsändringen försvårar en eventuell framtida användning av denna paragraf.

För oss i Folkrörelsen Nej till EU är det mot denna bakgrund svårförståligt hur Socialdemokraterna i juni kunde ställa sig bakom alliansregeringens förslag till grundlagsändring.


Folkrörelsen Nej till EU vill gärna ha svar på följande frågor:

· Hur motiverade ni ert beslut 2 juni att stödja alliansregeringens förslag till grundlagsändring ”Sverige är medlem i Europeiska unionen”? Accepterade ni den formuleringen som alliansregeringen gav i propositionen?

· En grundlagsändring kräver två likalydande beslut. Vi har nu en ny riksdag. I sitt valmanifest 2010 uttalar Sverigedemokraterna att partiet är för ”en omförhandling av det svenska EU-medlemskapet”. Hur kommer ni att agera inför det andra riksdagsbeslutet? För mig förefaller det synnerligen märkligt om utan offentlig debatt Sverigedemokraterna skulle bli det enda parti som röstar emot grundlagsändringen! Faktum är att om de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna är överens i denna sakfråga så faller grundlagsändringen.

Det är aldrig för sent att ångra ett olyckligt beslut. En ändring visar på styrka.


Jan-Erik Gustafsson
Ordförande

Folkrörelsen Nej till EU